Hasznos információk VP pályázat megvalósításhoz, hiánypótláshoz

in
Hasznos információk VP pályázat megvalósításhoz, hiánypótláshoz
Hasznos információk VP pályázat megvalósításhoz, hiánypótláshoz

LEADER és más Vidékfejlesztési Program kiírások pályázói, nyertesei számára hasznos információk a megvalósításról.

Minden nyertes LEADER pályázónak javasolt áttanulmányozni az alábbi összeállítást!
A Zala Termálvölgye térségi nyertes LEADER pályázóknak (lista itt) javasoljuk továbbá a "Nyertes LEADER pályázók - Zala Termálvölgye térség" zárt Facebook csoportba való belépést. A belépés ide kattintva kezdeményezhető: https://www.facebook.com/groups/2154210364707603/

Fontos olvasmány jövőbeni pályázóknak (hogy tudják mire számítsanak), illetve nyertes pályázók számára a Magyar Államkincstár 31/2018. (V. 30.) számú közleménye.

31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény Hatályos
a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról

A közlemény ezen az oldalon kikereshető: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek
Közvetlen [link].

Ez a közlemény még nem állt rendelkezésre a LEADER pályázatok 2018. év eleji benyújtásakor.
E közleményen túl továbbra is javasoljuk az alábbi dokumentumok megismerését a pályázók, projektmegvalósítók számára:

 • A pályázattal érintett pályázati felhívás (LEADER felhívások; Egyéb VP felhívások)
 • Általános útmutató (LEADER ÁÚF; Egyéb VP ÁÚF)
 • „Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről” dokumentum (link)
 • „Tájékoztató kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítéséről” közlemény (link)
 • Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) minősítés megállapításához és a partner és kapcsolt vállalkozások meghatározásához (link)
 • Egyes beruházási támogatások hiánypótlásainak teljesítését segítő formanyomtatványok (link)
 • Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához (link)
 • Tájékoztató a beruházási típusú intézkedésekre benyújtott változás bejelentések gyakorlati kérdéseiről (link)
 • Kitöltési útmutató kifizetési igényléshez (link)
 • Kitöltési útmutató előleg igényléshez (link)
 • Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei (link)

-----------------------------------------------------------------

Irányító Hatóság vezetőjének közleménye a VP pályázatok hiánypótlásáról - 2018.07.25.

Az Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) Irányító Hatósága az alábbi tájékoztatást bocsájtja ki a VP keretében meghirdetésre kerülő felhívásokat érintő hiánypótlással összefüggő egyes kérdések tárgyában
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet), értelmében az irányító hatóság - EMVA esetén az arra történő kijelölés esetén az Irányító Hatóság nevében közbenső szervezetként eljáró Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban együtt eljáró szerv) - a támogatási kérelem elektronikus beérkezését követően haladéktalanul lefolytatja a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzését. A jogosultsági ellenőrzés a felhívásban szereplő hiánypótoltatható és nem hiánypótoltatható szempontok szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján kerül elvégzésre.

Valamennyi felhívásunk a hiánypótoltatható dokumentumok körét a felhívás 6. pontjára utalással jelöli meg, melynek értelmében valamennyi, a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listáján szereplő dokumentum önmagában hiánypótoltatható, amennyiben az relevanciával bír a támogatást igénylő vonatkozásában és a felhívás annak hiánypótlását nem zárja ki. Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén - a felhívás eltérő rendelkezése hiányában - hiánypótlásnak nincs helye.

Amennyiben a támogatást igénylő elmulasztotta valamely, a támogatási kérelem benyújtása során csatolandó melléklet benyújtását, úgy – ha az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya hiánypótlás keretében pótoltatható –, egyszeri alkalommal, legalább öt, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével, az összes hiány megjelölésével kerül felszólításra a kérelmének kijavítására.

A hiánypótlásra történő felszólítás kibocsátása során valamennyi hiányosság megjelölésekor a támogatási kérelem tartalmának megfelelő mérlegeléssel járunk el. Pl.: Amennyiben a támogatást igénylő nem kíván fiatal mezőgazdasági termelőként támogatási kérelmet benyújtani, úgy nem kerül felszólításra az annak igazolásához szükséges dokumentumok benyújtására.

Abban az esetben, ha a támogatást igénylő hibásan nyújtotta be valamely a támogatási kérelem benyújtása során csatolandó mellékletet, az hiánypótlás keretében kerül felszólításra a hibák javítására.

A hiánypótlás során beérkezett dokumentumok bírálata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/E. § (1) bekezdésének szigorú figyelembevétele mellett történik:

„57/E. § (1) EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk, kivéve a felhívás vagy mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén jogszabály eltérő rendelkezése esetén.”

A fentiek alapján főszabályként megállapítható, hogy a hiánypótlás folyamán beérkezett dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

Azon igazolások vonatkozásában azonban, melyek egy fennálló jogviszony vagy tény igazolására szolgálnak, a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma lehet akár a támogatási kérelem benyújtását megelőző akár azt követő keltezésű. Jelen dokumentumok estében az bír relevanciával, hogy az igazolás alapjául szolgáló tény vagy jogviszony a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában valóban fennálljon (pl.: nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy az építés nem engedélyköteles, avagy a támogatást igénylő igazolása arról, hogy valamely termelői csoport tagja volt a benyújtás időpontjában).

Árajánlatos tételek esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a felhívás mellékleteiben meghatározott tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó, magyar nyelvű árajánlatot. A támogatási kérelem benyújtása során csatolt árajánlat kiállításának dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma, azonban amennyiben az eljáró szerv hiánypótlás keretében elrendeli valamely árajánlat hiánypótlás keretében történő javítását, úgy a hiánypótlás során javított árajánlat keltezésének dátuma igazodhat a hiánypótlásra felszólító levélben meghatározott határidőhöz.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az eljáró szerv az EMVA forrásból nyújtott támogatások esetén a támogatási kérelem tárgyában történő döntéshozatalt megelőzően írásbeli egyeztetés formájában adategyeztetést végezzen.

További jogszabály nyújtotta lehetőség, hogy abban az esetben, ha a támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz és a felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, az értékelés során egy alkalommal, háromnapos határidő tűzésével, tisztázó kérdés kerüljön megküldésre a támogatást igénylő részére.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben tisztázó kérdés, hiánypótlás, adategyeztetés alkalmazására kerül sor, annak eredménye nem vezethet a támogatási összeg növelésére.

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén az adategyeztetés nem minősül hiánypótlásnak, tisztázó kérdésnek. Az adategyeztetés, a hiánypótlás és a tisztázó kérdés megválaszolásának időtartama nem számít bele az eljárás időtartamába.

Terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások kivételével a kiválasztási eljárása során szóbeli egyeztetésre is sor kerülhet, amennyiben arra a felhívás lehetőséget biztosít.

Tisztelettel:

Dr. Viski József
agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár

-----------------------------------------------------------------

Iránymutatás LEADER hiánypótlások teljesítéséhez

Támogatási kérelemhez tartozó hiánypótlás teljesítésének lépései:
1) mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon Elektronikus ügyintézés
2) Alkalmazás megnyitása- bejelentkezés ügyfélkapun keresztül
3) Általános ügyintézés menüpont legördülő sávjában Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése
4) Új beadvány készítése
5) Jogcím kiválasztása (LEADER Helyi felhívások (VP)
6) Hivatkozott vonalkód: Hiánypótló levél vonalkódja
7) Tárgy – legördülő menü segítségével kiválasztjuk a Hiánypótlást
8) Rövid leírás: egy mondat írása
9) Csatolt dokumentumok: Hiánypótló levélben foglaltak szerint a szükséges dokumentumok feltöltése
10) Ellenőrzés
11) Mentés
12) Beadás
Tárhelyre érkező üzenetben megkapjuk a KR dokumentumot.

-----------------------------------------------------------------

Mire figyeljen az árajánlatokkal kapcsolatban?

Javasoljuk, hogy rendkívül körültekintően járjon el a pályázatokhoz, kifizetési kérelmekhez szükséges árajánlatok bekérésekor. Gyakorlati tanácsaink a következőek:

 • Az árajánlatok a tervezett kiadási tétel valós költségének alátámasztására szolgálnak. Az ügyintézőnek az árajánlatok értékelésekor figyelnie kell az "Értéket a pénzért" elvet.
 • A benyújtott árajánlatoknak egymástól és a kedvezményezettől is függetlennek kell lennie. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett cégek megvizsgálásra kerülnek például a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisában.
 • A benyújtott árajánlat adójának jogosultnak kell lennie annak a tevékenységnek a végzésére, amelyre vonatkozóan az árajánlatot kibocsátotta. Ez ellenőrizhető például a NAV kapcsolódó adatbázisában: -> Adatbázisok -> Adóalanyok lekérdezése -> Tevékenységlekérdező és TEÁOR-kalkulátor.
 • A benyújtott árajánlatoknak azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező anyagokra / tételekre kell vonatkozniuk.
 • Az árajánlatok benyújtásakor figyelni kell arra, hogy az nem származhat a pályázó saját tulajdonában lévő, vagy "kapcsolt" vállalkozásától. A kapcsolt vállalkozásokról itt olvashat bővebben: [link].
 • Előfordulhat, hogy a vizsgálat során felfedezett valamely hiányosság miatt az ügyintéző hiánypótlást ír elő az árajánlathoz kapcsolódóan. Ilyenkor van olyan eset, amikor nem szükséges új árajánlatot benyújtani. Adott esetben az ajánlat kiállítója az eredeti árajánlaton szabályos javítást hajthat végre vagy a nem megfelelő / hiányos adatokat kiegészítés formájában az eredeti árajánlatra hivatkozva végzi el. A javítás és az árajánlat kiegészítés dátuma lehet a pályázat beadás utáni dátum is, ugyanakkor ha új árajánlat kerül a hiánypótlás során becsatolásra, annak dátuma kizárólag a pályázat benyújtást megelőző dátumú lehet!
 • Az árajánlatok vizsgálata során az ügyintézők vizsgálják az alábbi tartalmi elemeket:
 • ---az árajánlat kiállításának időpontja a pályázati felhívás megjelenését követő dátumú;
 • ---az árajánlat tartalmazza: az ajánlatkérő és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét;
 • ----a kiadási tétel műszaki adatait;
 • ----a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét;
 • ----a kiadásit tétel nettó összegét, a felszámított áfát és a bruttó összegét, vagy az az árajánlatból megállapítható;
 • ----a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő;
 • ----az ajánlattevő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának dátumát.
 • A Zala Termálvölgye Egyesület közzétett egy árajánlat sablont a megfelelő árajánlatok bekérésének elősegítése érdekében. A sablon a honlap dokumentumtárában érhető el [link]. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy amennyiben használják a sablont árajánlatok bekérésekor, a kifizető ügynökség (látva a nagyon hasonló árajánlatokat) azt gondolhatja, hogy esetleg nem valós árajánlatok kerültek becsatolásra. Előfordulhat, hogy ilyenkor kérik az árajánlatbekérést alátámasztó dokumentumokat (pl. e-mail-t, átadás-átvételi dokumentumot stb.) hiánypótlás során.
 • ÉNGY-ben nem szereplő építési tételeknél az árajánlatnak az ÉNGY struktúrájának megfelelő részletezettséggel, építési tételekre lebontva szükséges elkészíteni.
 • Általános költségek vonatkozásában (pl. projektelőkészítés költségei, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság stb.) árajánlatok csatolása nem szükséges.

-----------------------------------------------------------------

Mire figyeljen az építések műszaki ellenőrzésével kapcsolatban?

A kifizető ügynökség a kifizetési kérelem benyújtásakor várhatóan vizsgálja, hogy a műszaki ellenőrnek minden építési rész kapcsán volt-e jogosultsága. Bekérhetik a jogosultságot igazoló dokumentumot emiatt.

-----------------------------------------------------------------

Tulajdonosi hozzájárulás rendezvénynél, eszközbeszerzésnél?

A legfrissebb Államkincstári követelmények szerint nemcsak építkezésnél, illetve beépítésre kerülő eszköznél, hanem egyéb esetekben is (eszközbeszerzésnél, rendezvény szervezésnél) vizsgálatra kerül a pályázó megvalósítási hely kapcsán felmerülő jogosultsága.
A pályázathoz becsatolni szükséges dokumentummal kapcsolatos MÁK elvárásokról építkezés esetén az Általános Útmutató 7-es fejezete nyújt tájékoztatást.

Eszközbeszerzésnél, illetve rendezvényszervezés esetén a tulajdonosi hozzájárulást az alábbi formában javasoljuk elkészíteni:

"Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott ……………….. [személy név], mint …………………….. [tulajdonos szervezet neve] (címe) hivatalos képviseletére jogosult személye ezúton nyilatkozom, hogy tudomásom van a ……………………… [pályázó neve] (címe) által, a ……………………. kódszámú, ………………………. elnevezésű helyi felhívás keretében benyújtott "………………" című támogatási kérelméről. Hozzájárulok, hogy a ……………………….. [szervezet neve] tulajdonában álló, …………………………. című, ...... helyrajzi számú ingatlan
a projekt keretében megrendezésre kerülő műhelynap / konferencia stb. helyszínéül szolgáljon.
VAGY
a projekt keretében beszerzett eszközök tárolási helyéül szolgáljon a projekt fenntartási időszakának végéig.
Jelen nyilatkozat igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a fent nevezett fejlesztést a jelzett helyszínen megvalósítani.

Kelt,

...............................
tulajdonos aláírása

Tanuk:
1.Név
Lakcím:
Igazolvány szám:
Aláírás:

2.Név
Lakcím:
Igazolvány szám:
Aláírás:"

-----------------------------------------------------------------

LEADER pályázat során megvalósított rendezvényekkel kapcsolatos kötelezettségek

A LEADER pályázati felhívások 3.4.1.3 pontjában leírtak alapján a pályázóknak a rendezvények megvalósítási időpontját megelőző 30. napig be kell jelenteniük a MÁK-nak illetve az akciócsoportnak a rendezvényt.
Az elvárásoknak megfelelő meghívó a honlapunkról letölthető meghívó sablont használva is elkészíthető (link).
A HACS-nak történő lejelentés a HACS hivatalos e-mail címére történő megküldéssel történhet (info[kukac]zalatermalvolgye.hu).
A MÁK-nak való megküldés a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon elérhető elektronikus felület használatával valósítható meg.
Lépései röviden: "Elektronikus ügyintézés" gomb -> "Alkalmazás megnyitása" gomb -> Bejelentkezés -> Képviselt ügyfél kiválasztása (a pályázó) -> "Általános ügyintézés" menüpont -> "Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése" almenüpont -> "Új beadvány készítése" gomb -> "LEADER helyi felhívások (VP)" jogcím kiválasztása -> "Tovább" gomb -> Nyomtatvány kitöltése, majd beküldése
Néhány tipp a kitöltéshez: A hivatkozott vonalkód a támogatói okirat iratazonosítója. A tárgy "Egyéb kérelem". A rövid leírásban szerepeljen az, hogy mit és milyen kötelezettség alapján küld a pályázó. A rendezvény meghívót pdf-ben, vagy szkennelt pdf-ben érdemes csatolni a felületen. Fontos, hogy kiadási tétel szinten beazonosítható legyenek a rendezvényhez kapcsolódó költségtételek. Ennek érdekében érdemes lehet a rövid leírásban a Támogatói Okirat 5. mellékletében szereplő releváns kiadási tételazonosítókat is nevesíteni.

-----------------------------------------------------------------

Hasznos tudnivalók a LEADER változás-bejelentésekről

A nyertes LEADER pályázatok megvalósítása során számos helyzet merülhet fel, amit megfelelően csak változás-bejelentéssel kezelhet a pályázó.
A leggyakoribb eset az az, amikor a Támogatási Okiratot kézhezkapjuk és azt látjuk benne, hogy nem stimmelnek a mérföldkő dátumok, esetleg újra akarjuk csoportosítani a kiadási tételeket mérföldkő szempontból vagy éppen megváltoznak a tervezett események tervezett helyszínei.
Az ilyen egyszerűbb témákban jó segítségül szolgálnak a kapcsolódó útmutatók ("Tájékoztató a beruházási típusú intézkedésekre benyújtott változás bejelentések gyakorlati kérdéseiről" és "Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához" dokumentumok itt: link; ppt előadás a változás-bejelentések kezeléséről itt: link).
Előfordulhatnak bonyolultabb, problémásabb esetek is (pl. műszaki tartalom változása, átcsoportosítások). Ilyen helyzetekben fordulhatnak tanácsért a LEADER akciócsoport munkatársaihoz (link).

-----------------------------------------------------------------

Közzétette: Zala Termálvölgye Egyesület
Közzététel időpontja: 2018. szeptember 5. (Figyelem! Az összefoglaló folyamatosan felülvizsgálatra, aktualizálásra, kiegészítésre kerül!)